Auteur Topic: 13-05-2000 Vuurwerkramp, Enschede  (gelezen 19339 keer)

0 leden en 3 gasten bekijken dit topic.

Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.802
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #105 Gepost op: 19 november 2019, 13:31:01
Voor een aandachtige lezer van deze draad zou het er op kunnen lijken dat ik alleen dramatische fouten zie in de aangiften (en het Review) m.b.t. het optreden van de repressieve brandweerlieden op 13 mei 2000; niets is minder waar!

Maar de wilde stellingen van Van Buiten en Bakker c.s. zijn zo talrijk dat daar vrijwel geen beginnen aan is.

Onwillekeurig viel deze mij nog op (website: EMLS):

Citaat
De regelgeving zou zich ten tijde van de ramp in een transitie tussen de twee ministeries bevinden waarbij VROM "geen haast had deze over te nemen." Hierdoor ontstond er een situatie waarin "er een gemankeerde regelgeving bestond en geen goede juridische basis bestond voor handhaving van de voorschriften, voor zover die Ć¼berhaupt nog bestonden," aldus de aangifte.

Lees meer: https://emls.webnode.nl/news/vuurwerkramp-aangifte-gemeente-enschede-schoonde-dossiers-voor-inbeslagname/

Dat de regelgeving, buiten de Brandweerwet en de gemeentelijke verordeningen, voor grote hoeveelheden vuurwerk in opslag geen goede juridisch basis had, stond vooraf al buiten kijf!
Die basis en ook de operationele regels voor handhaving waren immers al tientallen jaren gelegd in de decentraal gerichte(!) Brandweerwet en de daarbij onlosmakelijk behorende gemeentelijke verordeningen! Die basis is echter onverantwoord en schaamteloos verzaakt!

De ministeries die zijn genoemd voor 'transitie' waren nu juist niet het minsterie van BZK met de Inspectie; met hun exclusief wettelijk toebedeelde brandweerzorg taken (IBR).
"Het onder bepaalde omstandigheden verzwijgen van feiten komt op hetzelfde neer als liegen." (Mario Vargas de Llosa; Nobelprijswinnaar)


Hoe juridisch op wetskennis onwetend mag ook een juridisch adviseur zijn?
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton

Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.802
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #106 Gepost op: 19 november 2019, 15:42:44
Nog een voor mij stuitend voorbeeld van onverantwooordelijke onwetendheid met als gevolg feitelijke onwaarheden verkondigen:
Citaat
35. Gemeenteraad Enschede misleid

Paul van Buitenen
Investigator Fireworks disaster 2000 Enschede (NL).
35 articles

Vandaag, 27.5.2019, schreef ik een lange en zeer confronterende brief aan de burgemeester van Enschede, Onno van Veldhuizen. Daarin worden een aantal misdragingen van de gemeente Enschede beschreven. Doordat de Nederlandse overheid steeds wegloopt van de bevindingen bij de Vuurwerkramp moet ik helaas deze weg op. Van Veldhuizen probeert weg te duiken, maar ik blijf vasthouden. Hieronder een paar samengevatte punten uit de brief. Wie de hele brief wil lezen kan hier klikken.

Gemeente Enschede handelde laakbaar

24.11.1993: De gemeente Enschede constateert dat S.E. Fireworks BV, toen nog onder leiding van Smallenbroek, al een tijd werkt met zwaar vuurwerk, gevestigd in een woonwijk zonder geldige milieuvergunning.

01.01.1996: S.E. Fireworks heeft gedurende acht maanden in 1996 ook nog eens niet de beschikking over een geldige afleverings- en bezigingsvergunning van het ministerie van Verkeer & Waterstaat.

22.01.1997: Een omwonende maakt bezwaar omdat een vuurwerkbedrijf niet in een woonwijk thuishoort en vraagt om S.E. Fireworks te verhuizen naar een buitengebied. De gemeente merkt op dat het bedrijf niet in een woonwijk, maar op een industrieterrein ligt. De Hoge Raad spreekt later wƩl van een vuurwerkbedrijf gelegen in een woonwijk.

22.04.1997: Verlening van een milieuvergunning door de gemeente aan het bedrijf S.E. Fireworks.
Voor deze vergunning is geen advies gevraagd aan de brandweer en er wordt geen aandacht geschonken aan de noodzakelijke brandweerzorg.
Ook de gebruiksvergunning ontbreekt, waardoor er weer geen brandweeradvies is ingewonnen.
(...)

In de laatste opmerking bevindt zich de stuitende versluiering van de direct relevante waarheden:

In deze chronologische opsomming van feiten wordt weggelaten/verzwegen dat de Gebruiksvergunningen (en dus die exclusieve wettelijk instrumenten in meervoud om de ramp te voorkomen!) al tientallen jaren ontbraken!
En dat daarbij ook de handhaving (ook als taak uit te voeren door brandweerofficieren!) was verzaakt.
De laatste zin hierboven suggereert valselijk dat de cdt. reg. brw. brandweer passief kon/mocht wachten op een vraag naar advies; dat was/is in strijd met de wet!

Dus het ontbreken van noodzakelijke en wettelijke beperkingen aan de vuurwerkopslag SEF, was, en dat sinds jaar en dag, de wettelijk voorgeschreven verantwoordelijkheid van de (regionale) commandant brandweer.

De gehele chronologische opsomming over niet van toepassing zijnde wetgeving, v.w.b. aard en omvang van de opslag 'gevaarlijke of bij brand gevaar opleverende stoffen', is pure afleiding en verwarring zaaien over de ware oorzaak van de ramp.
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton


Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.802
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #107 Gepost op: 29 november 2019, 20:14:00
Op verzoek van de 2e kamer (cieJenV) maakt de Stichting Maatschappij en Veiligheid een onderzoeksvoorstel;
Dit schreef ik aan het bestuur:

Citaat
Geachte leden van het bestuur, geachte 2e kamerleden,

Ondergetekende is, vanaf de tijd direct na de ramp, als kritisch onderzoeker en gerechtelijk deskundige actief geweest.

Uw mogelijke onderzoek, in opdracht van de 2e kamer, naar wel of niet te trekken lessen uit die ramp, heb ik uit de media vernomen.

In de eerdere onderzoek benaderingen mis ik, al van het begin, de onderliggende oorzaken; deze zijn juist v.w.b.het dramatisch  verzaakt gedrag, te ontdekken vanuit de toen heersende wettelijke voorschriften te hanteren als objectieve criteria.
De rapporten noemden nog wel een afwezige Gebruiksvergunning maar trekken daaruit geen enkele conclusie; v.w.b wettelijk advies- en handhaving verzaking.
Bovendien verzweeg men de hierbij zeer belangrijke Brandbeveiligingsverordening; met ook daarin een andere Gebruiksvergunning en gezamenlijke handhavingsvoorschriften.

Voor de doelstelling van uw Stichting en in het maatschappelijk belang wil ik u met nadruk wijzen op het feit dat de eerdere en latere (brand)rampen precies diezelfde oorzaken bevatten!
De samenleving staat dus voor brandrampen onvoorzienbaar nog steeds op scherp! (Al is het 'grote' vuurwerk bij de buren gelegd.)

Als uw onderzoek probleem zie ik, dat, indien u het 'historisch' openbaar beschikbare onderzoeksmateriaal als bron gaat gebruiken, u die bronnen primair moet controleren op een juiste verzameling van uit de wettelijke taken voortvloeiende objectieve gedragscriteria en hun tijdige uitvoering daarvan.

Door alle 'officiƫle' onderzoekers zijn de wettelijke actoren van de Brandweerwet 1985 en de gemeentelijke verordeningen (meervoud!) die, in samenhang, de brandweerzorg moeten waarmaken, buiten beoordeling gelaten!

Zelfs kon een van die (hoofd)actoren, te weten de minister van BZK (IBR) doorslaggevend sturing geven aan de aard en inhoud van alle Inspectieonderzoeken (en daarmee dus de inhoud van 'Oosting'!) bepalen.

Na hun 'waarneming', zonder enige conclusie(!), dat de brandweer Enschede 'geen preventieve activiteiten had ontplooid' t.b.v SEF vooraf aan 13 mei 2000, werd dit in de gezamenlijke feiten verzameling slechts in de inleiding opgenomen; waarop de IBR niet meer voorkwam in dit feitenonderzoek (Deelreconstructie Cluster 1).
Wettelijk/formeel was deze waarneming ook nog kwalijk onjuist; die (brand)preventieve adviestaak lag immers sinds 1985 bij de regionale brandweer.


Hiermee was feitelijk het schandalige antwoord op de toen prangende vraag al gegeven:

"Hoe kan zo'n ramp in een beschaafde rechtsstaat, met schending van fundamentele mensenrechten, plaatsvinden?"
Men had de belangrijkste en exclusieve taken van de wettelijke brandweerzorg verzaakt; dat vraagt toch om rampen!

Met als uiterst cynische consequentie: dat dit ook de eigen repressieve personeelsleden de dood injoeg; doordat daarmee logischerwijze ook de schakel 'preparatie' werd verzaakt. (Dit raakt uiteraard ook de wettelijke zorg vanuit de Arbo-wet; maar ook dat interesseerde 'officieel' ook nog eens niemand.)


Als 'stilzwijgende' uitzondering werden door de IBR slechts de op 13 mei 2000 opgetreden repressieve brandweerlieden beoordeeld; niets vooraf qua brandweerzorg.
Elke 'kenner' weet dat dergelijk repressief optreden aan het eind van een 'veiligheidsketen' plaatsvindt, waarbij de eerdere schakels het succes van dat optreden vrijwel geheel (moeten) bepalen. Die schakels vallen onder het begrip:'brandpreventie'.

Juist deze specifieke en exclusieve eerdere 'schakels' zijn dus voor taakuitvoering van de de wettelijke brandweerzorg verzaakt en daarop ook nog buiten achteraf onderzoeksbeoordeling gehouden!
Dit, onder meer, door die noodzakelijke resultaten impliciet te laten binnen daarop gelijkende activiteiten; dus binnen andere, niet specifieke brandweerzorg, wetten en zorg. Dit dan vooral onder de daartoe nooit 'geschikte' (zie de respectievelijke memories van toelichting) milieuwetgeving.

Ik wil u dan ook ongevraagd adviseren om uw onderzoek aan te vangen met een taken inventarisatie van alle wettelijk actoren binnen de brandweerzorg; onder de toen heersende wetten en gemeentelijke verordeningen(!).
Daarin vindt u dan ook, de tot nu toe, geheel en al verwaarloosde, en 'officieel' genegeerde, handhavingstaken.

Zodoende verwacht ik dat u dan, zeker ook met beschikbare en ernstig waarschuwende IOOV rapportages van de afgelopen 15 jaar, m.b.t. de ernstige gebreken in de uitvoering van de wettelijke brandweerzorg, niet in het minst v.w.b. de herhaald vastgestelde gebreken in bestuurlijke aansturing, de juiste onderzoeksdoelen kunt stellen.

Hierbij zal u ook blijken dat de ook later vastgestelde ernstige taakverzaking problemen wel zijn gerapporteerd; maar niet, verantwoord op de te volgen 'reparatie', zijn beoordeeld door de verantwoordelijke ministers en/of de gemeenteraden.

Samenvattend zie ik dus dat na (brand)rampen de officiĆ«le onderzoekers 'de kunst van het weglaten' praktiseren; terwijl dit  tussentijds wel aandacht krijgt.
Dat  duidt dan op onbekwaamheid en/of kwader trouw.

Ik wil u daarbij nadrukkelijk ook wijzen op het feit dat de IOOV (de minister van JenV) ) in 2015 zich nog voornam om de gehele 'keten' van de brandweer op kwaliteit van uitvoering te onderzoeken; maar ongemotiveerd zich daarop beperkte tot een slechts kwantitatieve beoordeling van dan slechts de repressieve schakel.
Ook daarvan waren de uitslagen, bij een strakke vergelijking met de bestaande wettelijke criteria (die werd vermeden), dramatisch.

Als bijlage stuur ik u een onderzoeksrapport van mijn hand; hetgeen u desgewenst kunt gebruiken ter verificatie/falsificatie van uw eigen onderzoeksinspanningen.

Met verschuldigde hoogachting,


Drs. F.W.J. Vos
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton


berg

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.345
 • Bezoek: Brandweer


Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.802
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #109 Gepost op: 12 mei 2020, 10:56:50
Als geļnteresseerde op het geheel gebied van de wettelijke brandweerzorg valt mij de systematisch in de tijd 'geknipte' belangstelling op van de media.

Het gaat vrijwel nooit over de wettelijk brandweerzorg die vooraf moet zijn uitgevoerd; om de bestrijding redelijk veilig en technisch mogelijk te houden.

Dit plaatste ik daarom eerder ook op een andere website:

Citaat
De titel van het programma was voor mij vooraf al veelzeggend: men dreigde zich, hier ook steeds qua berichten aandacht, opnieuw te beperken tot: "NA DE KLAP"!
Opvallend voor mij was dat burgemeester Mans daarin toch nog ronduit bekende dat hij (gemeente en brandweerregio) vooraf(!), v.w.b. vergunningen en handhaving, verzaakt had (mijn woorden).
Dat is goed nieuws voor mijn  aangifte wegens moord (die verjaart niet.).
Hij werd niet bevraagd over de toen al tientallen jaren ontbrekende wettelijk voorgeschreven 'gebruiksvergunningen'; waarmee de ramp, toen via de Brandweerwet en de beide gem. verordeningen, had moeten zijn voorkomen.
Ook de Inspectie Brandweerzorg en Oosting zwegen hierover na de ramp; op oorverdovende wijze (voor mij).
Ook Bakker is hiervan slachtoffer geworden; hij kocht het bedrijf zonder deze wettelijk verplichte en brand-/explosietechnisch inhoudelijk onmisbare 2 gebruiksvergunningen.
Er was slechts een brandtechnisch onbruikbare milieuvergunning; eerst uit 1998!       
Het wettelijk verplicht brandweerzorg advies werd zelfs ook daarin naar de (verre) toekomst verschoven......niet meer voor 13 mei 2000!
Voor het strafbaar gestelde ontbreken van de beide 'Gebruiksvergunningen'werden de directeuren van SEF dan ook niet vervolgd…..
Anders zou de OM/recherche/Inspectie Brandweerzorg/Oosting 'zwijgtruc'; om de verzaakte wettelijke brandweerzorg en al de daarvoor betaalde actoren buiten beeld te houden, zijn mislukt! 'Slim'; nietwaar?

Op RTV Oost website werd heden (Jan Colijn) opnieuw de weduwe van een omgekomen brandweerman 'angstvallig' nauwkeurig bevraagd over de ramp; pas na de 1e klap!
Maar weer eens niets(!) over de tientallen jaren vooraf verzaakte voorwaardelijke brandpreventie; die ook haar man voor een 'journalistiek verzwegen' dodelijke 'mission impossible' plaatste.
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton


Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.802
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #110 Gepost op: 12 mei 2020, 16:21:35
De (positieve) sensatie die het afsteken van vuurwerk wel bij mensen oproept (bij mij toevallig nooit) is mij wel bekend; maar de opslag was in de wetgeving vergunningplichtig als "brandgevaarlijke en bij brand gevaar opleverende stof" en daarvoor was de milieuvergunning nooit wettelijk beschermend bedoeld!

Toen deze werd aangevraagd eerst in 1997 hadden de gemeenteambtenaren zelf , of op het wettelijk verplichte advies van de cdt.reg.brw. deze specifieke en onwettig afwezige 'Gebruiksvergunningen' moeten doen aanvragen en intussen het bedrijf sluiten!
Op dergelijke opslag zonder Gebruiksvergunning(en) stond op zich al een gevangenisstraf en er moest eerst een advies komen van de cdt. reg. brw.! Die had daarnaast kennis opgedaan van de Culemborg ramp!

Maar het gaat hier vooral ook om serieuze wettelijke taken waarvoor men ook (zwaar) wordt betaald:
"het voorkomen, beperken en bestrijden van brand en het beperken en bestrijden van ongevallen bij brand....en al hetgeen daarmee verband houdt."
Bovendien is het verkrijgen van brandweerzorg een 'mensenrecht'.

De eerdere direct verantwoordelijke brandweercommandant had buitenwettelijk over vele jaren zelf de bepalingen in de Brandweerwet en de beide gemeentelijke verordeningen met de 'Gebruiksvergunningen' op informele (dus anti-democratische) wijze voor zichzelf en zijn dienst 'opgeschort' (achteraf verklaring onder ede Grolsch proces).
De volgende (na 1998) deed helemaal niets  hieraan.

De burgemeester heeft ook zijn bestuurlijke wettelijke taken binnen de zorg en zo ook de controlerende(!) gemeenteraad!
Zij hadden deze beide verordeningen vastgesteld en moesten deze op uitvoering controleren!

Als iedereen de wet verzaakt.....dan lopen ook de uitvoerende brandweerlieden, in vertrouwen op hun leidinggevenden, de dood in.
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton