Auteur Topic: 13-05-2000 Vuurwerkramp, Enschede  (gelezen 32212 keer)

0 leden en 5 gasten bekijken dit topic.

Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.918
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #105 Gepost op: 19 november 2019, 13:31:01
Voor een aandachtige lezer van deze draad zou het er op kunnen lijken dat ik alleen dramatische fouten zie in de aangiften (en het Review) m.b.t. het optreden van de repressieve brandweerlieden op 13 mei 2000; niets is minder waar!

Maar de wilde stellingen van Van Buiten en Bakker c.s. zijn zo talrijk dat daar vrijwel geen beginnen aan is.

Onwillekeurig viel deze mij nog op (website: EMLS):

Citaat
De regelgeving zou zich ten tijde van de ramp in een transitie tussen de twee ministeries bevinden waarbij VROM "geen haast had deze over te nemen." Hierdoor ontstond er een situatie waarin "er een gemankeerde regelgeving bestond en geen goede juridische basis bestond voor handhaving van de voorschriften, voor zover die überhaupt nog bestonden," aldus de aangifte.

Lees meer: https://emls.webnode.nl/news/vuurwerkramp-aangifte-gemeente-enschede-schoonde-dossiers-voor-inbeslagname/

Dat de regelgeving, buiten de Brandweerwet en de gemeentelijke verordeningen, voor grote hoeveelheden vuurwerk in opslag geen goede juridisch basis had, stond vooraf al buiten kijf!
Die basis en ook de operationele regels voor handhaving waren immers al tientallen jaren gelegd in de decentraal gerichte(!) Brandweerwet en de daarbij onlosmakelijk behorende gemeentelijke verordeningen! Die basis is echter onverantwoord en schaamteloos verzaakt!

De ministeries die zijn genoemd voor 'transitie' waren nu juist niet het minsterie van BZK met de Inspectie; met hun exclusief wettelijk toebedeelde brandweerzorg taken (IBR).
"Het onder bepaalde omstandigheden verzwijgen van feiten komt op hetzelfde neer als liegen." (Mario Vargas de Llosa; Nobelprijswinnaar)


Hoe juridisch op wetskennis onwetend mag ook een juridisch adviseur zijn?
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton


Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.918
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #106 Gepost op: 19 november 2019, 15:42:44
Nog een voor mij stuitend voorbeeld van onverantwooordelijke onwetendheid met als gevolg feitelijke onwaarheden verkondigen:
Citaat
35. Gemeenteraad Enschede misleid

Paul van Buitenen
Investigator Fireworks disaster 2000 Enschede (NL).
35 articles

Vandaag, 27.5.2019, schreef ik een lange en zeer confronterende brief aan de burgemeester van Enschede, Onno van Veldhuizen. Daarin worden een aantal misdragingen van de gemeente Enschede beschreven. Doordat de Nederlandse overheid steeds wegloopt van de bevindingen bij de Vuurwerkramp moet ik helaas deze weg op. Van Veldhuizen probeert weg te duiken, maar ik blijf vasthouden. Hieronder een paar samengevatte punten uit de brief. Wie de hele brief wil lezen kan hier klikken.

Gemeente Enschede handelde laakbaar

24.11.1993: De gemeente Enschede constateert dat S.E. Fireworks BV, toen nog onder leiding van Smallenbroek, al een tijd werkt met zwaar vuurwerk, gevestigd in een woonwijk zonder geldige milieuvergunning.

01.01.1996: S.E. Fireworks heeft gedurende acht maanden in 1996 ook nog eens niet de beschikking over een geldige afleverings- en bezigingsvergunning van het ministerie van Verkeer & Waterstaat.

22.01.1997: Een omwonende maakt bezwaar omdat een vuurwerkbedrijf niet in een woonwijk thuishoort en vraagt om S.E. Fireworks te verhuizen naar een buitengebied. De gemeente merkt op dat het bedrijf niet in een woonwijk, maar op een industrieterrein ligt. De Hoge Raad spreekt later wél van een vuurwerkbedrijf gelegen in een woonwijk.

22.04.1997: Verlening van een milieuvergunning door de gemeente aan het bedrijf S.E. Fireworks.
Voor deze vergunning is geen advies gevraagd aan de brandweer en er wordt geen aandacht geschonken aan de noodzakelijke brandweerzorg.
Ook de gebruiksvergunning ontbreekt, waardoor er weer geen brandweeradvies is ingewonnen.
(...)

In de laatste opmerking bevindt zich de stuitende versluiering van de direct relevante waarheden:

In deze chronologische opsomming van feiten wordt weggelaten/verzwegen dat de Gebruiksvergunningen (en dus die exclusieve wettelijk instrumenten in meervoud om de ramp te voorkomen!) al tientallen jaren ontbraken!
En dat daarbij ook de handhaving (ook als taak uit te voeren door brandweerofficieren!) was verzaakt.
De laatste zin hierboven suggereert valselijk dat de cdt. reg. brw. brandweer passief kon/mocht wachten op een vraag naar advies; dat was/is in strijd met de wet!

Dus het ontbreken van noodzakelijke en wettelijke beperkingen aan de vuurwerkopslag SEF, was, en dat sinds jaar en dag, de wettelijk voorgeschreven verantwoordelijkheid van de (regionale) commandant brandweer.

De gehele chronologische opsomming over niet van toepassing zijnde wetgeving, v.w.b. aard en omvang van de opslag 'gevaarlijke of bij brand gevaar opleverende stoffen', is pure afleiding en verwarring zaaien over de ware oorzaak van de ramp.
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton


Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.918
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #107 Gepost op: 29 november 2019, 20:14:00
Op verzoek van de 2e kamer (cieJenV) maakt de Stichting Maatschappij en Veiligheid een onderzoeksvoorstel;
Dit schreef ik aan het bestuur:

Citaat
Geachte leden van het bestuur, geachte 2e kamerleden,

Ondergetekende is, vanaf de tijd direct na de ramp, als kritisch onderzoeker en gerechtelijk deskundige actief geweest.

Uw mogelijke onderzoek, in opdracht van de 2e kamer, naar wel of niet te trekken lessen uit die ramp, heb ik uit de media vernomen.

In de eerdere onderzoek benaderingen mis ik, al van het begin, de onderliggende oorzaken; deze zijn juist v.w.b.het dramatisch  verzaakt gedrag, te ontdekken vanuit de toen heersende wettelijke voorschriften te hanteren als objectieve criteria.
De rapporten noemden nog wel een afwezige Gebruiksvergunning maar trekken daaruit geen enkele conclusie; v.w.b wettelijk advies- en handhaving verzaking.
Bovendien verzweeg men de hierbij zeer belangrijke Brandbeveiligingsverordening; met ook daarin een andere Gebruiksvergunning en gezamenlijke handhavingsvoorschriften.

Voor de doelstelling van uw Stichting en in het maatschappelijk belang wil ik u met nadruk wijzen op het feit dat de eerdere en latere (brand)rampen precies diezelfde oorzaken bevatten!
De samenleving staat dus voor brandrampen onvoorzienbaar nog steeds op scherp! (Al is het 'grote' vuurwerk bij de buren gelegd.)

Als uw onderzoek probleem zie ik, dat, indien u het 'historisch' openbaar beschikbare onderzoeksmateriaal als bron gaat gebruiken, u die bronnen primair moet controleren op een juiste verzameling van uit de wettelijke taken voortvloeiende objectieve gedragscriteria en hun tijdige uitvoering daarvan.

Door alle 'officiële' onderzoekers zijn de wettelijke actoren van de Brandweerwet 1985 en de gemeentelijke verordeningen (meervoud!) die, in samenhang, de brandweerzorg moeten waarmaken, buiten beoordeling gelaten!

Zelfs kon een van die (hoofd)actoren, te weten de minister van BZK (IBR) doorslaggevend sturing geven aan de aard en inhoud van alle Inspectieonderzoeken (en daarmee dus de inhoud van 'Oosting'!) bepalen.

Na hun 'waarneming', zonder enige conclusie(!), dat de brandweer Enschede 'geen preventieve activiteiten had ontplooid' t.b.v SEF vooraf aan 13 mei 2000, werd dit in de gezamenlijke feiten verzameling slechts in de inleiding opgenomen; waarop de IBR niet meer voorkwam in dit feitenonderzoek (Deelreconstructie Cluster 1).
Wettelijk/formeel was deze waarneming ook nog kwalijk onjuist; die (brand)preventieve adviestaak lag immers sinds 1985 bij de regionale brandweer.


Hiermee was feitelijk het schandalige antwoord op de toen prangende vraag al gegeven:

"Hoe kan zo'n ramp in een beschaafde rechtsstaat, met schending van fundamentele mensenrechten, plaatsvinden?"
Men had de belangrijkste en exclusieve taken van de wettelijke brandweerzorg verzaakt; dat vraagt toch om rampen!

Met als uiterst cynische consequentie: dat dit ook de eigen repressieve personeelsleden de dood injoeg; doordat daarmee logischerwijze ook de schakel 'preparatie' werd verzaakt. (Dit raakt uiteraard ook de wettelijke zorg vanuit de Arbo-wet; maar ook dat interesseerde 'officieel' ook nog eens niemand.)


Als 'stilzwijgende' uitzondering werden door de IBR slechts de op 13 mei 2000 opgetreden repressieve brandweerlieden beoordeeld; niets vooraf qua brandweerzorg.
Elke 'kenner' weet dat dergelijk repressief optreden aan het eind van een 'veiligheidsketen' plaatsvindt, waarbij de eerdere schakels het succes van dat optreden vrijwel geheel (moeten) bepalen. Die schakels vallen onder het begrip:'brandpreventie'.

Juist deze specifieke en exclusieve eerdere 'schakels' zijn dus voor taakuitvoering van de de wettelijke brandweerzorg verzaakt en daarop ook nog buiten achteraf onderzoeksbeoordeling gehouden!
Dit, onder meer, door die noodzakelijke resultaten impliciet te laten binnen daarop gelijkende activiteiten; dus binnen andere, niet specifieke brandweerzorg, wetten en zorg. Dit dan vooral onder de daartoe nooit 'geschikte' (zie de respectievelijke memories van toelichting) milieuwetgeving.

Ik wil u dan ook ongevraagd adviseren om uw onderzoek aan te vangen met een taken inventarisatie van alle wettelijk actoren binnen de brandweerzorg; onder de toen heersende wetten en gemeentelijke verordeningen(!).
Daarin vindt u dan ook, de tot nu toe, geheel en al verwaarloosde, en 'officieel' genegeerde, handhavingstaken.

Zodoende verwacht ik dat u dan, zeker ook met beschikbare en ernstig waarschuwende IOOV rapportages van de afgelopen 15 jaar, m.b.t. de ernstige gebreken in de uitvoering van de wettelijke brandweerzorg, niet in het minst v.w.b. de herhaald vastgestelde gebreken in bestuurlijke aansturing, de juiste onderzoeksdoelen kunt stellen.

Hierbij zal u ook blijken dat de ook later vastgestelde ernstige taakverzaking problemen wel zijn gerapporteerd; maar niet, verantwoord op de te volgen 'reparatie', zijn beoordeeld door de verantwoordelijke ministers en/of de gemeenteraden.

Samenvattend zie ik dus dat na (brand)rampen de officiële onderzoekers 'de kunst van het weglaten' praktiseren; terwijl dit  tussentijds wel aandacht krijgt.
Dat  duidt dan op onbekwaamheid en/of kwader trouw.

Ik wil u daarbij nadrukkelijk ook wijzen op het feit dat de IOOV (de minister van JenV) ) in 2015 zich nog voornam om de gehele 'keten' van de brandweer op kwaliteit van uitvoering te onderzoeken; maar ongemotiveerd zich daarop beperkte tot een slechts kwantitatieve beoordeling van dan slechts de repressieve schakel.
Ook daarvan waren de uitslagen, bij een strakke vergelijking met de bestaande wettelijke criteria (die werd vermeden), dramatisch.

Als bijlage stuur ik u een onderzoeksrapport van mijn hand; hetgeen u desgewenst kunt gebruiken ter verificatie/falsificatie van uw eigen onderzoeksinspanningen.

Met verschuldigde hoogachting,


Drs. F.W.J. Vos
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton


berg

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.367
 • Bezoek: Brandweer


Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.918
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #109 Gepost op: 12 mei 2020, 10:56:50
Als geïnteresseerde op het geheel gebied van de wettelijke brandweerzorg valt mij de systematisch in de tijd 'geknipte' belangstelling op van de media.

Het gaat vrijwel nooit over de wettelijk brandweerzorg die vooraf moet zijn uitgevoerd; om de bestrijding redelijk veilig en technisch mogelijk te houden.

Dit plaatste ik daarom eerder ook op een andere website:

Citaat
De titel van het programma was voor mij vooraf al veelzeggend: men dreigde zich, hier ook steeds qua berichten aandacht, opnieuw te beperken tot: "NA DE KLAP"!
Opvallend voor mij was dat burgemeester Mans daarin toch nog ronduit bekende dat hij (gemeente en brandweerregio) vooraf(!), v.w.b. vergunningen en handhaving, verzaakt had (mijn woorden).
Dat is goed nieuws voor mijn  aangifte wegens moord (die verjaart niet.).
Hij werd niet bevraagd over de toen al tientallen jaren ontbrekende wettelijk voorgeschreven 'gebruiksvergunningen'; waarmee de ramp, toen via de Brandweerwet en de beide gem. verordeningen, had moeten zijn voorkomen.
Ook de Inspectie Brandweerzorg en Oosting zwegen hierover na de ramp; op oorverdovende wijze (voor mij).
Ook Bakker is hiervan slachtoffer geworden; hij kocht het bedrijf zonder deze wettelijk verplichte en brand-/explosietechnisch inhoudelijk onmisbare 2 gebruiksvergunningen.
Er was slechts een brandtechnisch onbruikbare milieuvergunning; eerst uit 1998!       
Het wettelijk verplicht brandweerzorg advies werd zelfs ook daarin naar de (verre) toekomst verschoven......niet meer voor 13 mei 2000!
Voor het strafbaar gestelde ontbreken van de beide 'Gebruiksvergunningen'werden de directeuren van SEF dan ook niet vervolgd…..
Anders zou de OM/recherche/Inspectie Brandweerzorg/Oosting 'zwijgtruc'; om de verzaakte wettelijke brandweerzorg en al de daarvoor betaalde actoren buiten beeld te houden, zijn mislukt! 'Slim'; nietwaar?

Op RTV Oost website werd heden (Jan Colijn) opnieuw de weduwe van een omgekomen brandweerman 'angstvallig' nauwkeurig bevraagd over de ramp; pas na de 1e klap!
Maar weer eens niets(!) over de tientallen jaren vooraf verzaakte voorwaardelijke brandpreventie; die ook haar man voor een 'journalistiek verzwegen' dodelijke 'mission impossible' plaatste.
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton
Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.918
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #110 Gepost op: 12 mei 2020, 16:21:35
De (positieve) sensatie die het afsteken van vuurwerk wel bij mensen oproept (bij mij toevallig nooit) is mij wel bekend; maar de opslag was in de wetgeving vergunningplichtig als "brandgevaarlijke en bij brand gevaar opleverende stof" en daarvoor was de milieuvergunning nooit wettelijk beschermend bedoeld!

Toen deze werd aangevraagd eerst in 1997 hadden de gemeenteambtenaren zelf , of op het wettelijk verplichte advies van de cdt.reg.brw. deze specifieke en onwettig afwezige 'Gebruiksvergunningen' moeten doen aanvragen en intussen het bedrijf sluiten!
Op dergelijke opslag zonder Gebruiksvergunning(en) stond op zich al een gevangenisstraf en er moest eerst een advies komen van de cdt. reg. brw.! Die had daarnaast kennis opgedaan van de Culemborg ramp!

Maar het gaat hier vooral ook om serieuze wettelijke taken waarvoor men ook (zwaar) wordt betaald:
"het voorkomen, beperken en bestrijden van brand en het beperken en bestrijden van ongevallen bij brand....en al hetgeen daarmee verband houdt."
Bovendien is het verkrijgen van brandweerzorg een 'mensenrecht'.

De eerdere direct verantwoordelijke brandweercommandant had buitenwettelijk over vele jaren zelf de bepalingen in de Brandweerwet en de beide gemeentelijke verordeningen met de 'Gebruiksvergunningen' op informele (dus anti-democratische) wijze voor zichzelf en zijn dienst 'opgeschort' (achteraf verklaring onder ede Grolsch proces).
De volgende (na 1998) deed helemaal niets  hieraan.

De burgemeester heeft ook zijn bestuurlijke wettelijke taken binnen de zorg en zo ook de controlerende(!) gemeenteraad!
Zij hadden deze beide verordeningen vastgesteld en moesten deze op uitvoering controleren!

Als iedereen de wet verzaakt.....dan lopen ook de uitvoerende brandweerlieden, in vertrouwen op hun leidinggevenden, de dood in.
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton


Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.918
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #111 Gepost op: 07 juni 2020, 23:00:22
Het verraad, door B&W de gemeenteraad Enschede, van de veiligheid van de bevolking rond SEF; vooraf aan 2000.

Dat verraad dat door het rapport Oosting aan feitelijke aandacht is onttrokken; door afleiding naar irrelevante bijzaken.
Dit met ‘oorverdovend’ verzwijgende collaboratie van vele overheidsdienaren.

Op 22 april 1997 werd er een ‘milieuvergunning’ afgegeven; dit na jarenlange genegeerde wettelijk verboden en strafbare opslag.
Dat dan op grond van de Brandweerwet 1985 en de 2 gemeentelijke verordeningen; die in 1997 opnieuw werden genegeerd door het bevoegde gezag.
Een burger uit de Renbaanstraat zond een ‘bedenking’ met daarin zijn verbazing dat een dergelijke inrichting “nog steeds gevestigd mag zijn in een woonwijk.”
Namens B&W wordt beoordeeld dat: ”slechts de milieu hygiënische aspecten” (sic!) kunnen worden betrokken.

Dan wordt verder gesteld dat SEF niet in een woonwijk is gelegen.
Dat is letterlijk waar, maar, gelet op de geuite zorgen ging het om de direct aangrenzende nabijheid van een woonwijk in diezelfde straat!

Dan beloven B&W dat er aan de milieuvergunning ook o.m. voorschriften worden verbonden m.b.t. brandpreventie en brandbestrijding!
Te weten:
4.5. een tot de inrichting behorend gebouw moet van een zodanige brandwerende constructie zijn dat, gelet op de te verwachten vuurbelasting, in aanmerking nemende de in het gebouw aanwezige toestellen en stoffen, de daarin uitgevoerde werkzaamheden en de binnen de inrichting aanwezige brandpreventieve en brand repressieve voorzieningen, alsmede de brandbestrijdingsmogelijkheden van de plaatselijke brandweer, in geval van brand overslag of doorslag daarvan naar niet tot de inrichting behorende gebouwen wordt voorkomen.” (Vet gedrukt; FV)

Dit was de belofte van B&W in 1997 aan de burgers en omwonenden in Enschede: elke brand bij SEF wordt binnen de inrichting gehouden; ook al gebeurt dit dan via (wens)voorschriften de foute milieuvergunning!

Alleen de cdt. brandweer hield zich gemakzuchtig erbuiten: “geen prioriteit”; zei hij (zie IBR rapport)!
B&W vroeg ook niet, conform de Brandweerwet 1985, om een advies/beoordeling vooraf en vooral bij ‘oplevering’ van de veelbelovende voorschriften; dat ook al op ‘mensenrechten’!
De IBR, (de minister van BZK), de cie. Oosting en de ‘controlerende ‘ gemeenteraad vonden de slappe uitvlucht van de cdt. brandweer, om zijn exclusief wettelijke taak domweg maar te verzaken, niet opmerkelijk....

“Keep the mushrooms in the dark and feed them a lot of ***!”

In de aangepaste (foute) milieuvergunning van 1999 werden de hoeveelheden in kg. in de zeecontainers verhoogd van 6000 naar 49.000 kg; ruim 8 maal zoveel!
Het gewicht in de MAVO boxen mocht bijna worden verdubbeld: van 14.000 naar 24.500 kg. Tot een totaal van zo’n 160.000 kg vuurwerk op SEF.
Nota bene: op grond van het Vuurwerkbesluit (1993) was er een maximum van 1000 kg en dan ook nog uitsluitend voor ‘consumenten vuurwerk’.
Het achteraf geschatte ‘teveel’ aan ‘vergunde’ kilo’s vuurwerk kon dus nog slechts extra een fractie van de totale schade veroorzaken op 13 mei 2000 in Enschede!
Dat de voorschriften van 1997 alle schade tot binnen de inrichting ‘beloofd’ zouden beperken valt de burger toch niet op!
Dit mede dankzij de cie. Oosting die het verschil en het verbreken van de belofte niet ‘aanraakt’.

Zie bespreking van beide foute milieuvergunningen in ‘Oosting’ Deel A v.a. blz. 233.
Merk daarbij op het verzwijgen van de Brandweerwet 1985 en de beide(!) van toepassing zijnde gemeentelijke verordeningen; alsook van de ‘veelbelovende’ inhoud van de ‘Brandpreventie en bestrijding’ voorschriften onder 4.5. in de milieuvergunning.

Ja, dan wordt daarop ook de verdwijning van die veelbelovende voorschriften in 1999 verzwegen! Controleert u even?

Dan is er daarmee ook de verdwijntruc van de belofte op bewaking van de mensenrechten; tot bescherming van leven.

In de ‘veranderingsvergunning’ van 1999 komen de hierboven vermelde voorschriften, tot bescherming van de burgers en de omgeving, niet meer voor!

Dit ook nog ondanks de enorme toename van het ‘toegestane gewicht’ (zo’n 60.000 kg.) extra aan opgeslagen vuurwerk!
Het hoofdstuk 4 “Brandpreventie en brandbestrijding” was in 1999 geheel verdwenen; als ‘verandering’ na een enorme uitbreiding van opslag! (Zie de vergunningen 1997 en 1999 in Oosting deel A; bijlage 2A.)

Dus, voor de kenners op dit vakinhoudelijke forum: Hoe kon de vuurwerkramp in Enschede gebeuren? En:
Hoe konden de brandweerlieden zonder enige waarschuwing naar dit totaal onbeveiligd gelaten object worden gestuurd?
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton


berg

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.367
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #112 Gepost op: 08 juni 2020, 16:42:38
Citaat
Hoe kon de vuurwerkramp in Enschede gebeuren? En:
Hoe konden de brandweerlieden zonder enige waarschuwing naar dit totaal onbeveiligd gelaten object worden gestuurd?

Om met uw eigen retoriek in herhaling te antwoorden "de vraag stellen is hem beantwoorden" is te simplistisch maar daarnaast zal ieder gegeven antwoord u toch niet zinnen, waarna u vooral denigrerend de steller zult willen neerslaan.

Voor de echt geïnteresseerde lezer, "Hoe kon de vuurwerkramp gebeuren" begint bij hoe ontstond het eerste vlammetje, gevolgd door, wat was het verloop van brand tot ramp! Daarover zijn nog steeds theorieën (hypotheses) maar wenst de bevoegde autoriteit deze niet klip en klaar en volgens empirische methode te verklaren. En zelfs de huidige blusinstructie laat te wensen over maar daarover later meer.

Hoe konden de brandweerlieden zonder enige waarschuwing naar dit totaal onbeveiligd gelaten object worden gestuurd? Deze vraag is apert niet waar, men wist van het bestaan van SE-Fireworks, men kocht er zelfs goederen en beschikte over een aanvalsplan! Weliswaar dat ondanks het aantal melders en de geluiden op de achtergrond van vuurwerk, (bandopnames) de meldkamer de ernst van de situatie onderschatten en zelfs aangaande het adres er geen lampje ging branden en het geautomatiseerd melding en verwerkingsprogramma (ARBAC) niet werd geraadpleegd, aldus ingewijde bronnen. Verder iedere waarschuwing, vermeld in de vergunningsvoorwaarden, voor het gevaar ter plaatse onderschat en door de OVD later werd verklaart als dat hij zich niet kon herinneren wat hem daaromtrent was geleerd.

En voor de steller van de vragen, U vond tot heden geen gelijkdenkende (gasexplosie) aan uw zijde deed tegen meerdere personen aangifte, welke volgens uw uitlatingen hier en elders nog lopen, afwachten is dus nu het enige juiste antwoord!


Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.918
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #113 Gepost op: 08 juni 2020, 20:54:28
Om met uw eigen retoriek in herhaling te antwoorden "de vraag stellen is hem beantwoorden" is te simplistisch maar daarnaast zal ieder gegeven antwoord u toch niet zinnen, waarna u vooral denigrerend de steller zult willen neerslaan.

Voor de echt geïnteresseerde lezer, "Hoe kon de vuurwerkramp gebeuren" begint bij hoe ontstond het eerste vlammetje, gevolgd door, wat was het verloop van brand tot ramp! Daarover zijn nog steeds theorieën (hypotheses) maar wenst de bevoegde autoriteit deze niet klip en klaar en volgens empirische methode te verklaren. En zelfs de huidige blusinstructie laat te wensen over maar daarover later meer.

Hoe konden de brandweerlieden zonder enige waarschuwing naar dit totaal onbeveiligd gelaten object worden gestuurd? Deze vraag is apert niet waar, men wist van het bestaan van SE-Fireworks, men kocht er zelfs goederen en beschikte over een aanvalsplan! Weliswaar dat ondanks het aantal melders en de geluiden op de achtergrond van vuurwerk, (bandopnames) de meldkamer de ernst van de situatie onderschatten en zelfs aangaande het adres er geen lampje ging branden en het geautomatiseerd melding en verwerkingsprogramma (ARBAC) niet werd geraadpleegd, aldus ingewijde bronnen. Verder iedere waarschuwing, vermeld in de vergunningsvoorwaarden, voor het gevaar ter plaatse onderschat en door de OVD later werd verklaart als dat hij zich niet kon herinneren wat hem daaromtrent was geleerd.

En voor de steller van de vragen, U vond tot heden geen gelijkdenkende (gasexplosie) aan uw zijde deed tegen meerdere personen aangifte, welke volgens uw uitlatingen hier en elders nog lopen, afwachten is dus nu het enige juiste antwoord!

Meteen blijkt uw stijl van inhoudsloze bluf; na ooit een wel zeer beperkte opleiding in het brandweervak.

Uw eerst alinea is te absurd om op in te gaan. U vindt iets 'te simplistisch' maar doet het toch.....met een voorspelling (uitnodiging?) van geweld uit te oefenen op u ('neerslaan').
Ik adviseer u in dat verband hulp te zoeken; mogelijk blijkt paranoia.

Uw 2e alinea is voor mij onleesbaar/onbegrijpelijk en daarbij inhoudelijk nietszeggend; uw 'watermerk'; zeg maar.

Hoe, in uw 3e alinea', een vraag(!) 'apert niet waar kan zijn'..... ontgaat mij geheel.
Dan voert u als 'argument' de niet toetsbaar gepresenteerde wetenschap van een anonieme 'men'op met onbekende bekwaamheid en verantwoordelijkheid.
In een andere context vroeg ik u al en nu nog maar eens: toont u nu een het 'aanvalsplan': van vooraf (of voor mijn part) na 13 mei 2000 voor SEF.Dat anoniem 'men' vuurwerk kocht, betekent voor mij (of een objectieve lezer) niet dat die 'men' ook verantwoordelijkheid dragen voor de arbo eisen van het blussend personeel. Voor u kennelijk wel en dat zegt mij genoeg: inhoudsloze bluf!

Over een 'huidige blusinstructie' (dewatte?) had ik het niet; dus weer begrijp ik u niet. Maar laat u verder maar; het is voor mij nogal vervelend, maar ik antwoord voor belangstellende lezers.

Dat het object wettelijk(!) brandpreventief geheel en al was genegeerd door de cdt. brw. (wettelijk adviseur!) kan in uw opvattingen en na beperkte opleiding worden 'beantwoord' door: het door de 'meldkamer' (Wie dan? Waar is die getuigenverklaring?) 'onderschatten van de ernst van de situatie' en dat er 'geen lampje ging branden' (gelet op het adres) en 'ARBAC" niet werd geraadpleegd volgens weer andere anonieme 'bronnen' die dat wel dan ter plaatse moeten hebben waargenomen; maar niet waarschuwden?

Dan: 'waarschuwden ook de vergunningsvoorwaarden voor gevaar' volgens u. Opnieuw is dit een pertinente leugen!

De voorwaarden van de foute milieuvergunning in 1997 bevatte slechts een 'wensvoorschrift'; dat nog door de cdt. brw. moest worden uitgewerkt!
(Zie die vergunning onder 4.5 in Oosting deel A bijlage 2A)
In de daaropvolgend vergunning van 1999 was alles onder het eerder hoofdstuk 4.5.: Brandpreventie en brandbestrijding in die vergunning geschrapt!

Als u ooit wel een (kader) opleiding in de brandweer succesvol had afgerond dan had u kunnen/moeten weten dat er dan ook nooit een 'aanvalsplan' (volgens de toen geldende definitie van BZK!) kon worden opgesteld.

Uw bewering dat de OVD het nooit in die (onwetmatig afgegeven) vergunning vermeld gevaar(!) heeft onderschat en dat hij zich niet kon herinneren wat hem daarover was geleerd is, gelet op de andersluidende feiten in het rapport Oosting over de rol van deze OVD in herhaalde contacten met AVIV, opnieuw een leugen van uw kant. Hij wist zich juist wel de resultaten van het overleg te herinneren!

De door officieel onderzoek genegeerde witte paddestoelwolk (ong. 15:00 uur), met de eveneens genegeerde plaatsbepaling daarvan door het NLR, was naast een ruimte met een gasgestookte CV-ketel met brede ventilatie richting die wolk, dat leidde mij tot aardgas al mogelijke brandstof naast 30 kg van een bepaald soort vuurwerk; op internationale vakliteratuur. De 2e hypothese achtte ik, in mijn rapport van 2014, het best passen bij de feiten.

Dat 'afwachten' in onze taal ook een 'antwoord' zou zijn, laat ik ook geheel voor uw rekening; wel met plaatsvervangende schaamte over uw gebrekkige taalbeheersing, bij deelname aan discussie op een vakinhoudelijk forum over ingewikkelde vraagstukken.
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton


Damm

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 4.501
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Bevelvoerder
Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.918
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #115 Gepost op: 12 september 2023, 20:24:49
Voor belangstellenden waren die al vele jaren 'openbaar'!
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton


Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.918
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #116 Gepost op: 14 september 2023, 17:15:32
Voor belangstellenden waren die al vele jaren 'openbaar'!

Ik vermoed dat mijn bericht als cryptisch wordt gelezen; dit wegens het m.i. opzettelijk 'gemaakte' en nu heersende misverstand, dat er met zogenaamde 'geheime' documenten werd gewerkt!

Niets is minder waar!

Om dit in te zien moet men vooraf weten dat de cie. Oosting (mede met/volgend de Inspecties), in flagrante strijd met de (objectieve) wetenschappelijke methode, wel 'feiten' verzamelde maar niet daarop de logisch dwingende conclusies op grond van de beschikbare wettelijke criteria formuleerde.

Men beschreef ernstige tekortkomingen (m.b.t de wettelijke brandweerzorg) maar concludeerde 'voor alle zekerheid' maar niet waarom deze tekortkomingen dan zo ernstig waren.
Hiertoe werd de Brandweerwet 1985 (als "raamwet"): met de daaruit te volgen 'materiële' (en door het gemeentebestuur in haar voor wettelijk verplichte uitvoering verzaakte!) gemeentelijke verordeningen, domweg verzwegen!

Het "geheim" van de gebeurtenissen m.b.t. de vuurwerkramp is dus niet te vinden als opgeschreven in al dan niet zogenaamd 'geheime' documenten; het is officieel 'voor alle zekerheid', de bevolking en slachtoffers misleidend, gewoon maar nooit opgeschreven!!
Wat niet op schrift staat kan als zodanig ook niet "geheim" zijn!

Dit is op sluwe wijze ook nog eens gemaskeerd: door een uitgebreid papieren versie uit te geven van 'het rapport'(??); voor meer dan honderd Euro aan te schaffen (A,B,C, rapport) en tegelijkertijd gratis(!) meerdere opeenvolgende, zeer beperkte(!!)/misleidende digitale versies (met zeer beperkte en andere indeling(!!)), te 'plaatsen'.

 "Keep the mushrooms in the dark and feed them a lot of ***!" ('politiek' Engels spreekwoord.)

De digitale versies zijn, kenmerkend: door sterk in inhoud en omvang beperkende 'censuur'!. Qua aantal pagina's, zijn deze niet meer dan een slap en ondeugdelijke aftreksel van de papieren versie.
Oordeelt u zelf!

Het mocht, met medewerking van het regionale- en gemeentebestuur van Enschede en, met 'hulp van juristen', apathisch blijvend/gehouden slachtoffers in Enschede.
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton


Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.918
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #117 Gepost op: 14 september 2023, 21:34:08
@ allen

Ik vond nog en tekst van een, m.i. onafhankelijke, deskundige:

"Van Buitenens  Reviewrapport en  zijn andere  publicaties, hoewel  soms wel  valide punten makend (o.a. explosiegevaar; evacueren), bevatten niettemin regelmatig onbegrijpelijke en/of tegenstrijdige argumentaties, zoals ik in delen I en II van deze Beschouwingen heb laten zien. Hij  wendt  voor  tunnelvisie  en  misleiding  door  de  overheid  bloot  te  leggen,  maar  de chronologiekwesties zoals boven besproken heeft hij niet door.  Op basis van een dergelijk Reviewrapport  kunnen  geen  solide  uitspraken  worden  gedaan  dat  “verdenking  tegen  de werknemers gewettigd” is, of dat de brandweer specifieke deuren aan de zuidzijde van het centrale opslagcomplex heeft geopend.

Dat de Tweede Kamer aan Van Buitenens suboptimale Reviewrapport een aura van nationaal belang heeft toegekend door te besluiten formeel de OVV om een opinie erover te vragen, doet me afvragen of de Tweede Kamer de belangen van de door Van Buitenen met volledige naam genoemde en zwart gemaakte, maar niettemin aan de  ramp  onschuldige  staatsburgers wel  voldoende  heeft  meegewogen  in  dat  besluit. 

Het Reviewrapport verkreeg met het Tweede Kamerverzoek aan de OVV een hefboom, om het voor  privépersoon  Paul  van  Buitenen  mogelijk  te  maken  lukrake  aanvallen  op  andere privépersonen tot nationaal belang te maken. Als hij sterke argumenten zou hebben, zou het wat mij betreft te rechtvaardigen zijn, maar die heeft hij niet, en daarmee valt de wijsheid van het Tweede Kamerbesluit te betwisten."


Het gaat om Andre van Dokkum (docent aan de universiteit van Macau); waarmee ik wel heb gecorrespondeerd maar nooit heb 'afgestemd'.
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton


Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.918
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #118 Gepost op: 15 september 2023, 10:09:41
@ allen

Toch nog even voor alle duidelijkheid: de 'stukken' m.b.t. de vuurwerkramp, waar het vooral de laatste tijd over gaat, zijn documenten die na de ramp zijn opgesteld; vooral voor intern bestuurlijk gebruik.
Uiteraard heeft daarbij ook het Openbaar Ministerie (recherche) diverse dossiers gevormd. Dergelijke dossiers vallen meestal onder uitzonderingen; via de Wet Openbaarheid van bestuur.
Dit vooral ook ter bescherming van de 'privacy' en andere rechten van burgers en dus ook van verdachten.

"Niet openbaar" is m.i. semantisch (woordbetekenis) formeel gezien niet hetzelfde als: "geheim".

Meteen nadat de minister recentelijk een (zeer!) groot dossier voor openbaarheid vrijgaf; nam ik dat door.
Wellicht gelet op mijn eerdere betrokkenheid bij de (straf)dossiers (vooral m.b.t. de eigenaren van SEF), vond ik geen nieuws!

Ik vond, bij diagonaal lezen van de vele pagina's, zelfs geen enkele betekenisvolle 'verrassing'!

De cruciale Brandweerwet 1985 met de daaraan wettelijk materieel (inhoudelijk) te koppelen gemeentelijke veordeningen werd niet betrokken!

Dus de omvattende en meerlagige misleiding van/door/via bestuurders ministers en gemeentebesturen, rechters en burgers d.m.v. het verzwijgen van feiten en daarmee dus ook de wet die dat juridisch inhoudelijk onmogelijk maakte i.p.v. het opnemen van die feiten in zogenaamde 'geheime' rapporten.

Als dit niet tijdig duidelijk wordt, dan blijft slechts mogelijk een psychologische leegte (depressies?) na het lezen van het nu 'openbaar' vrijgegeven dossier; waaraan de cruciale wetgeving is en blijft: verzwegen! Arm Enschede!
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton